LogoLTAB1

Doelstelling Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier:

De continuïteit van de Stichting LeefbaarheidsTeam is het waarborgen en de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen ter bevordering van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de Achtse Barrier.
Voor de 5300 wooneenheden in de Achtse Barrier wil de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door: het beheren van de nodige middelen; het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen; het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven; het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen.

Wat willen wij bereiken:

1. Op een zo goed mogelijke wijze de belangen te behartigen van bewoners en bewonersorganisaties in de Achtse Barrier.
2. De bevordering, ontwikkeling en realisering van initiatieven en activiteiten die leiden tot verbetering van de leefbaarheid en bevordering van de sociale samenhang in de wijk.
3. Het stimuleren van het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van bewoners in de wijk
4. Het bevorderen van samenwerking tussen bewoners, bewonersorganisaties en instanties.
5. Het stimuleren van de bewoners/buurtverenigingen tot het bevorderen van de onderlinge cohesie
6. Het uitbreiden en verbeteren van de twee buurtpreventie ( zowel passief als actief ) onderdelen, ook door de eventuele integratie met het gemeentelijke BIN systeem.

Acties LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier:

Exploitatie Steunpunt
Door de inrichting en exploitatie van een vast Steunpunt in het wijkgebouw in de wijk, is het Leefbaarheidsteam wekelijks overdag en elke maandag van de maand ’s avonds bereikbaar voor de wijkbewoners. Het Leefbaarheidsteam stelt het Steunpunt ter beschikking aan de politie, gemeente, de vertegenwoordigers van de woningcorporaties, sociale diensten, gezondheidszorg, maar ook aan de eigen werkgroepen om contact met de wijkbewoners te hebben in de wijk tijdens het inloopspreekuur.

Werkgroepen
In het LeefbaarheidsTeam zijn de volgende werkgroepen ondergebracht:
• Buurtpreventie passief
• Buurtpreventie actief
en
• Woonomgeving
• Geluidshinder en Milieu
• Jeugdperspectief
• Verkeer
• Communicatie
• Hartveilig AED
• Expertise- & Trainingscentrum
• Besteding en beheer buurtbudgets
• Welkom nieuwe buurtbewoners

De werkgroepen worden bij hun acties ( zoals, Endhoven heel schoon en veilig, AED alert AB, SAMEN TEGEN INBREKERS, dialoog jongeren & wijkbewoners) door het Leefbaarheidsteam ondersteund en financieel gefaciliteerd. Ook hebben de werkgroepen regelmatig, ook voor de wijkbewoners toegankelijk, vergaderingen, waarbij zij gebruik maken van input van het Leefbaarheidsteam en van het steunpunt als vergaderruimte gebruik kunnen maken.

Bewoners/buurtverenigingen
• Duinkerkelaan, Marseillelaan, Tourslaan CWL, Orleanshof
• Savoiepad, Cahorslaan, Maconlaan, Charentelaan, Girondelaan
Deze bewonersorganisaties worden door het Leefbaarheidsteam ondersteund en met raad en daad en faciliterend bijgestaan.
Winkeliersverenigingen, Bedrijventerrein en Scholen in de Achtse Barrier
Het Leefbaarheidsteam onderhoudt intensieve contacten met de winkeliersverenigingen van het Biarritzplein en het Ardècheplein en het bestuur van het Bedrijven terrein Achtse Barrier. Sinds 2011 bespreken het Leefbaarheidsteam en de directies van de vier basisscholen minimaal twee keer per jaar jeugdzaken die zowel in het belang van de scholen, als voor de buurt van belang zijn. (relatie activiteiten binnen- en buitenschools)

Jongerencentrum
Het Leefbaarheidsteam heeft in 2012 het initiatief genomen om in samenwerking met het jongerenwerk WE, bewoners en de basisscholen in de AB nieuwe impulsen te geven aan jeugdactiviteiten. Zoals het vernieuwen, uitbreiden en continueren van het jongerencentrum in de Achtse Barrier met een multifunctionele hangplek voor jong en oud. Plannen worden nu ontwikkeld, voorbereid en uitgewerkt voor 2015. Plannen die duurzaam zijn en voor continuïteit zorgen. De jongeren van de Achtse Barrier vervullen hierbij de hoofdrol. Vanuit het Leefbaarheidsteam is de werkgroep jeugdperspectief ingesteld. Bewoners onderhouden nauwe contacten met jeugd- en jongerenwerk van Welzijn Eindhoven en de basisscholen. Vormen a.h.w. een brugfunctie.

Wijkvergadering
Het Leefbaarheidsteam organiseert jaarlijks in het voorjaar een grote openbare wijkvergadering. Hierbij geven alle werkgroepen een presentatie over hun activiteiten met als bedoeling een reactie, steun en weerwoord te krijgen van de buurtbewoners. Het doel hierbij is om bewoners uit de wijk te stimuleren om mee te doen.

Open dag
Het Leefbaarheidsteam organiseert jaarlijks een grote open dag over een voor de wijk relevant onderwerp. Voor wijkbewoners en met name de jeugd zullen er vele activiteiten worden georganiseerd in en om het wijkgebouw en in de aanwezige sporthal. Bedrijven die van belang zijn voor de wijk, maatschappelijke organisaties uit de wijk en de werkgroepen kunnen zich hier in een marktplaatsachtige omgeving presenteren.

Buurtpreventie
Buurtpreventie van het LeefbaarheidsTeam heeft succes geboekt in de wijk Achtse Barrier, het aantal inbraken is met meer dan de helft t.o.v. 2012 gedaald. Het aantal meldingen bij de politie van verdachte zaken is toegenomen, mede door een grotere meldingsbereidheid. Op dit moment nemen 50 actieve buurtpreventen regelmatig deel aan de surveillances in de wijk, wij zijn van plan het aantal surveillances op te voeren. De opleidingen voor deze mensen worden uitgebreid en nieuwe mensen worden aangetrokken. Ook voor de passieve buurtpreventie (het melden bij de politie en het op de hoogte blijven van de politie activiteiten in de wijk; de zg. ‘ De ogen en oren van politie’) worden nieuwe mensen geworven.
Omdat de buurtpreventie in de wijk nu volwassen is geworden zijn ook de organisatie tijd en kosten drastisch aan het wijzigen.

Wat gaan we nog meer doen:
Buiten de acties zoals boven beschreven is het LeefbaarheidsTeam van plan de volgende zaken in 2015 te realiseren.
• In samenwerking met de Stichting Bewonersplatform Woensel Noord uitwerken van een expertise- en trainingscentrum veiligheid in het steunpunt Achtse Barrier. Het centrum is organiseert semipermanente tentoonstellingen over bijvoorbeeld het politiekeurmerk Veilig Wonen en ondernemen

• Het organiseren van workshops: Actieve buurtpreventie (signaleren en rapporteren), Adopteer je straat (beheer), Van buurtpreventie naar buurtbeheer, Hoe zeg ik het mijn buren, benaderen en omgaan met hangjongeren, train de trainers, buurtschouwen

• Communicatie door middel van flyers, posters, de bijdrage aan de wijkkrant ’t Brierke en het inrichten en onderhouden van een overkoepelende wijkwebsite.

• Het bevorderen van de veiligheid en gezondheid in de wijk voor de werkgroep HartveiligAB, het gezondheidcentrum Artoislaan en Achtse Barrier.

• Nauwere samenwerking voor de activiteiten met gezondheidscentrum ELZ’ en buro Cement.

• Ondersteuning van op te richten hobbygroepen, oa motorrijders en spinners (wol).

• Uitbreiding van de samenwerking met de vrijwilligers bibliotheek ‘de Boekenmortel’.